Consultanta-Gestiune Deseuri-Fond de mediu Baile Herculane

Consultanta Deseuri Baile Herculane - ECO DIONA COMPACT

Consultanta-Gestiune Deseuri-Fond de mediu Baile Herculane reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Consultanta-Gestiune Deseuri-Fond de mediu Baile Herculane: Consultanta Deseuri Baile Herculane - ECO DIONA COMPACT.

Evidenta gestiunii deseurilor este obligatorie pentru orice tip de companie.

Externalizeaza-ti serviciul catre

ECO DIONA COMPACT

0787.879.339


Gestionarea Deșeurilor - Ce presupune?

 • Gestionarea deșeurilor începe cu momentul identificării categoriilor de deșeuri generate de o societate, continua cu evidențe lunare, raportări anuale, predarea deșeurilor către colectori autorizați pentru transport, depozitare, tratare și reciclare a deșeurilor, cu scopul de a reduce efectul lor nociv asupra sănătății și a mediului, precum și valorificarea unor resurse prin reutilizarea părților recuperabile.
 • Evidența gestiunii deșeurilor trebuie derulată de persoane instruite în acest sens (Responsabil de mediu), iar în cazul societăților a căror activitate necesită autorizare din partea autorităților de mediu, este obligatoriu prin lege ca persoana care se ocupă de gestionarea deșeurilor sa dețină cursuri de specialitate.
 • Activitatea de gestiune a deșeurilor este reglementată pe teritoriul României de Legea nr. 211/2011 și de HG 856/2002.

management-deseuri caransebes

Evidența Gestiunii Deșeurilor - Cui se adresează?

Evidența gestiunii deșeurilor este o activitate pe care orice societate trebuie să o deruleze deoarece din activitatea proprie rezulta deșeuri (ex, magazine, hoteluri, restaurante , pensiuni ,service auto ,parc dezmembrări auto, spălătorii auto, vopsitorii, stații Peco, unități prelucrarea lemnului, etc )

Aceasta activitate, în funcție de industrie și de anvergura companiei, poate fi o activitate mai simplistă sau una foarte complexă, însă, cu siguranță este una foarte importantă din perspectiva penalităților pe care o societate le poate plăti în cazul neconformării.

O societate generatoare de deșeuri este responsabilă pentru întregul flux al deșeului, de la generare până la încetarea statutului de deșeu.

În plus, societățile autorizate pentru colectarea deșeurilor, au răspunderi suplimentare privind gestionarea deșeurilor și anume evidențe și raportări specifice, precum:

 • Evidențe și raportări pe zona de deșeuri de baterii și acumulatori portabili (B&A)
 • Evidențe și raportări pe zona de deșeuri de echipamente electrice și electronice
 • Evidențe și raportări pe zona de anvelope uzate
 • Evidențe și raportări pe zona de uleiuri uzate (minerale si sintetice)
 • Evidențe și raportări specifice pentru orice alte deșeuri periculoase si nepericuloase colectate.

Responsabilitatea pentru evidența gestiunii deșeurilor

 1. Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate.
 2. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, orice societate trebuie să o deruleze sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.
 3. Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor.

Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează

 cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

 1. Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor de mediu sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Încălcarea acestor dispoziții de către persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Control deșeuri periculoase

Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare deșeuri periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

Încălcarea acestor dispoziții de către persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Evidența gestiunii deșeurilor

Raportarea datelor și informațiilor cu privire la gestiunea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, prin raportare SIM (Sistem Integrat de Mediu).

Încălcarea acestor dispoziții de către persoanele juridice se sancționează cu amenda de la 15.000 lei la 30.000.

Atenție! Amenzile se pot cumula.

Evidența Gestiunii Deșeurilor - Cum te ajută

 ECO DIONA COMPACT te ajută în conformarea cu legislația gestionării deșeurilor, atât din punct de vedere al documentelor și raportărilor specifice (evidențe lunare, raportări anuale, încheierea de contracte cu colectorii de deșeuri, verificarea corectitudinii documentelor de trasabilitate a deșeurilor etc.), cât și tehnic și operațional (infrastructura de colectare, instruiri de personal etc.).

Responsabilul cu gestionarea deșeurilor trebuie să aibă expertiza și experiența necesare preluării acestei activități datorită complexității legislației specifice.

Serviciile complete de gestiune a deșeurilor oferite de ECO DIONA COMPACT implică:

 • Specialist în managementul deșeurilor.
 • Întocmirea dosarului de mediu dedicat companiei tale ce cuprinde evidențe lunare, raportări anuale, documente de trasabilitate etc.
 • Raportări către Agenția locală de mediu, atât scriptic cât și electronic în Sistemul Integrat de Mediu
 • Instruirea angajaților cu privire la prevenirea generării deșeurilor și obligația colectării selective a deșeurilor
 • Consultanță pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizați pentru preluarea deșeurilor pe categorii
 • Urmărirea corectitudinii trasabilității deșeurilor generate
 • Monitorizarea lunara a gestiunii interne a deșeurilor în vederea conformării cu legislația.

Raportări APM (Agenția pentru Protecția Mediului)

Potrivit legislației privind regimul deșeurilor, toate societățile economice au obligația de a tine evidenta deșeurilor generate si de a depune sau serie de rapoarte specifice către Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, in funcție de activitate desfășurată, cu frecventa lunara, semestriala sau anuala. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) se află în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și are atribuții privind  implementarea legislației și politicilor de mediu  la nivel național și local, precum și de raportare către Agenția Europeană de Mediu.

ECO DIONA COMPACT preia responsabilitatea ce revine companiilor dumneavoastră si va garantează servicii de mediu profesionist:

 • Transferul întregii responsabilități
 • Identificarea si clasificarea ambalajelor
 • Pregătirea documentelor și efectuarea raportărilor

De asemenea, pentru orice activitate care are nevoie de acte de reglementare emise de către agențiile de mediu, înainte de a fi depuse documentații specifice, trebuie să fie înregistrate în  Sistemul Integrat de Mediu  (SIM).

După înregistrarea în SIM, se accesează secțiunea pentru care se face raportarea pe site-ul ANPM. În funcție de perioada de raportare, agenții de mediu informează operatorii economici când se deschide sesiunea de raportare a datelor înregistrate pe format de hârtie la APM. Înregistrarea trebuie realizată individual pentru fiecare punct de lucru/amplasament/locație a unui operator economic sau pentru persoane fizice, după caz.

Autorizatie de Mediu - cum te ajută ECO DIONA COMPACT

Obținerea unei Autorizații de mediu, revizuirea ei sau viza anuală a autorizației de mediu presupune un proces birocratic consumator de timp și care implică competențe în domeniul protecției mediului. ECO DIONA COMPACT este partenerul de care ai nevoie în aceasta situație.
ECO DIONA COMPACT te sprijină și asigură toate demersurile necesare pentru obținerea Autorizației de mediu:

 • Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea Autorizației de mediu, viză anuală (fișa de prezentare, declarații)
 • Înregistrarea societății comerciale în Sistemul Integrat de Mediu de pe site-ul ANPM – secțiunea reglementări
 • Publicarea anunțurilor specifice de mediu
 • Identificarea neconformităților privind protecția mediului legate de amplasament.
 • Reprezentarea societății în relația cu Agenția pentru Protecția Mediului și cu autoritățile de control
 • Activități de monitorizare a calității mediului, solicitate prin Autorizația de mediu: identificarea laboratoarelor acreditate în vederea efectuării analizelor de apă, aer, sol, zgomot și vibrații.

Autorizatie de Mediu - Ce fac după ce am obținut-o?

Autorizația de Mediu conține și obligațiile privind respectarea legislației specifice, în special în ce privește poluarea, gestionarea deșeurilor, etc. De aceea, pașii următori ar fi:

 • parcurgerea cu atenției a obligațiilor ce revin din Autorizatia de Mediu
 • identificarea termenelor și respectarea termenelor impuse de autoritatea competentă, pentru diferite raportări: lunare/trimestriale/anuale
 • când intervin modificări ale condițiilor inițiale în baza cărora s-a obținut autorizația inițial, se comunică aceste modificări prin notificări la autoritatea competentă. Până la adoptarea unor reglementări de către autoritatea competentă este interzisă desfășurarea activităților/proiectelor pentru care s-a trimis notificare.
 • autoritatea competentă decide, după caz, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul

Galerie foto